Pravidla akce Hackathon Přístupný web

Úvod

Společnost Socialbakers a.s. („Pořadatel“) pořádá akci nazvanou „Hackathon – Přístupný web“ („Akce“), která se uskuteční ve dnech 23. až 24.listopadu 2019, jejímž cílem je rozvinutí znalostí web developerů, zejména v oblasti vývoje přístupného webu a s využitím nově získaných znalostí vytvoření funkčních prototypů statických webových stránek pro vybrané neziskové organizace dle jejich předem stanovených požadavků zamýšleného využití.

Socialbakers a.s. žádným způsobem nevstupuje do smluvního vztahu mezi vývojáři webových stránek a vybraných neziskových organizací a ani žádným způsobem neručí za to, že výsledné prototypy webových stránek vyvinuté vývojáři v rámci Akce budou odpovídat požadavkům a představám neziskových organizací a budou pro ně bez dodatečných úprav využitelné.

Registrační poplatek

Každý zájemce o účast na Akci v pozici web developera je povinen do 5 kalendářních dnů od provedení registrace uhradit nevratný registrační poplatek ve výši 200,- Kč (včetně DPH) na bankovní účet č. 43-9534040227/0100 (Variabilním symbolem je číslo registrace, které zájemce obdrží v průběhu registrace. Podmínkou dokončení registrace na Akci je uhrazení zde uvedeného registračního poplatku.

Podmínka konání akce

Podmínkou konání Akce je minimální počet 18 registrovaných účastníků nejpozději 7 dnů před termínem konání akce. V případě, že počet registrovaných účastníků bude nižší než 18, má Pořadatel právo konání Akce zrušit. V takovém případě bude registrovaným web developerům registrační poplatek v plné výši vrácen.

Pravidla akce

Za účelem ochrany oprávněných zájmů Pořadatele a zajištění bezpečnosti účastníků v průběhu Akce pořádané v prostorách Socialbakers jsou účastníci, lektoři a zástupci neziskových organizací („Účastníci“) povinni dodržovat následující pravidla:

I. Obecná pravidla akce

 • Účastníci jsou povinni řídit se pokyny zástupců Socialbakers, zejména pokyny týkající se pohybu v prostorách (zákazu vstupu do některých prostor), protipožární směrnice apod., v celém průběhu pořádané
 • Účastníci jsou povinni v průběhu Akce používat pouze své vybavení a je výslovně zakázáno používání jakékoliv vybavení, či techniky Socialbakers.
 • Účastníkům je výslovně zakázáno připojovat se do LAN sítě Socialbakers. Pro účely účasti na Akci bude účastníkům zpřístupněna Wifi síť dedikovaná výhradně pro tuto Akci.
 • Účastníci berou na vědomí a souhlasí s tím, že jejich účast na Akci je bez nároku na odměnu, či úhradu vynaložených nákladů.
 • Účastníci jsou tímto informováni o skutečnosti, že prostory Socialbakers jsou monitorovány a nahrávány kamerovým systémem a dávají tímto výslovný souhlas s tímto monitorováním a nahráváním.
 • Socialbakers si vyhrazuje právo odmítnou vstup nebo nařídit opuštění prostor Socialbakers kterémukoli účastníkovi na základě svého uvážení prostřednictvím pořadatele Akce nebo zástupce Socialbakers.
 • Účastníkům je zakázáno vstupovat do uzamčených nebo uzavřených oblastí, pokud k tomu nedostanou výslovně pokyn od zástupce Socialbakers. Za žádných okolností (s výjimkou ohlášeného stavu nouze) nesmí účastník vstoupit na požární schodiště nebo do serverové místnosti.

II. Pravidla tvorby webu

 • Vývojáři jsou povinni v průběhu Akce spolupracovat se zástupcem vybrané neziskové rganizace a reflektovat při vývoji webu jeho požadavky a návrhy, bude-li to možné.
 • Vývojářům je Pořadatelem stanoveno při tvorbě webových stránek použít open source MIT licenci a řídit se pokyny Pořadatele a lektorů při plnění požadavků této licence.
 • Vývojáři jsou při vývoji webových stránek postupovat tak, aby nedošlo k porušení práv třetích osob a při použití software třetích stran bude dbát na to, aby jeho licence byla kompatibilní s open source licencí dle předchozího odstavce.
 • Vývojář odpovídá za to, že výsledný prototyp webových stránek nebude v rozporu s dobrými mravy, bude prostý škodlivého obsahu včetně např. počítačových virů.
 • Zdrojové kódy výsledných prototypů webových stránek budou zástupcům neziskových organizací předány před ukončením Akce, přičemž v případě požadavku neziskové rganizace na další rozpracování/dokončení webových stránek do publikovatelné podoby a napojení na redakční systém uzavře nezisková organizace s vybranými vývojáři smlouvu o vývoji webových stránek za mezi nimi dohodnutých podmínek.
 • V případě publikace na Akci vytvořeného prototypu stránek na internetu zajistí nezisková organizace, aby vývojář, který webovou stránku dokončí, v souboru /humans.txt veřejně dostupném v kořenovém adresáři webové stránky uvedl jména vývojářů podílejících se na tvorbě této webové stránky a informace v následujícím znění „Webové stránky vznikly v rámci Hackathonu Přístupný web v Socialbakers“

III. Bezpečnostní pravidla

 • Účastníci jsou povinni věnovat náležitou pozornost ochraně majetku v prostorách Socialbakers a je jim výslovně zakázáno užívání tohoto majetku způsobem, který by mohl mít za následek poškození nebo zvýšené riziko zranění. Účastníci jsou povinni neprodleně informovat pořadatele a/nebo přiřazeného zástupce Socialbakers v případě hrozící nebo vzniklé škody na majetku Socialbakers způsobené v průběhu pořádání Akce. Standardní bezpečnostní pravidla musejí být účastníky dodržována při používání jakéhokoli zařízení umístěného nebo vneseného do prostor Socialbakers po dobu konání Akce (např. Technologie AV, gril, atd.).
 • Kouření je striktně zakázáno ve všech Prostorách. Vstup do prostor Socialbakers pod vlivem nebo s úmyslem konzumovat alkoholické nápoje v nadměrném množství nebo jiné mamné látky je zakázá Vnášet do prostor Socialbakers předměty, které jsou způsobilé hrozit zdraví, nebo bezpečnost zaměstnanců Socialbakers nebo třetích osob, nebo způsobit škodu na majetku Socialbakers, jeho manažerů, zaměstnanců, dodavatelů a dalších osob vyskytujících se v prostorách Socialbakers v době konání Akce, jakož i škodu na majetku vlastníka budovy Fórum Karlín (např. toxické nebo psychotropní látky, zbraně, střelivo, pyrotechnika) je výslovně zakázá
 • Účastníci jsou povinni dodržovat příslušné bezpečností pokyny uvedené v prostorách Socialbakers. Účastníci jsou povinni seznámit se s nimi, tak aby byli schopni v případě nouze dodržovat v nich uvedené evakuační postupy. Účastníci jsou povinni neprodleně informovat pořadatele a/nebo zástupce Socialbakers v případě úrazu nebo jiných zdravotních problémů vzniklých v průběhu konání Akce.

IV. Odpovědnost za škodu

 • Účastníci vstupují do prostor Socialbakers dobrovolně a na svoje vlastní nebezpečí. Účastníci berou na vědomí, že osobně odpovídají za případnou škodu nebo ztrátu na majetku Socialbakers, jeho managementu, zaměstnanců a dodavatelů, jakož i za škodu na majetku vlastníka budovy a dalších osob vyskytujících se v prostorách Socialbakers v průběhu konání Akce a za zranění osob způsobené účastníkem. Účastník také uznává a přebírá odpovědnost za škody, ztráty, nebo zranění způsobené v důsledku nebo v souvislosti s Akcí z důvodu porušení těchto pravidel akce.

V. Ochrana důvěrných informací

 • Účastníci (včetně pořadatele) berou na vědomí a souhlasí s tím, že informace získané během jejich pobývání v prostorách Socialbakers týkající se provozu Socialbakers (včetně informací o jeho produktech, zaměstnancích, stávajících nebo potenciálních zákaznících, duševním vlastnictví, pracovních metodách, informacích obchodní nebo finanční povahy, know-how atd.) se považují ze přísně důvěrné. Účastníkům je zakázáno jakýmkoli způsobem zaznamenávat nebo reprodukovat takové Použití, komerční využívání nebo sdílení takových informací jakýmkoli způsobem s jakoukoli třetí stranou je výslovně zakázáno, pokud není písemně dohodnuto jinak. Účastníci odpovídají za jakoukoli ztrátu nebo škodu vzniklou v důsledku porušení tohoto ustanovení, včetně, ale nikoli výlučně za přiměřené náklady na právní zastoupení a veškeré statní takto vzniklé náklady vzniklé Socialbakers v důsledku takového porušení účastníkem Akce.

VI. Fotografie a video narhávky

 • Účastníci Akce jsou povinni a souhlasí s tím, že Socialbakers poskytnou kopie všech fotografií a video nahrávek pořízených během konání Akce v prostorách Socialbakers, pokud byly pořízeny s úmyslem jejich zveřejnění. Každá taková fotografie nebo nahrávka smí být zveřejněna nebo zpřístupněna třetím osobám pouze s písemným souhlasem uděleným zástupcem Socialbakers. Pořadatel a účastníci berou na vědomí a souhlasí s tím, že žádná fotografie a video nahrávka pořízená během konání Akce v prostorách Socialbakers nesmí zobrazovat žádné důvěrné informace Socialbakers, které mohou být uvedeny na tabuli, flipchartu, nebo v jiných prostorách (včetně informací o jeho produktech, zaměstnancích, stávajících nebo potenciálních zákaznících, duševním vlastnictví, pracovních metodách, informacích obchodní nebo finanční povahy, know-how atd.), pokud není výslovně dohodnuto a písemně schváleno pověřeným zástupcem Socialbakers jinak. Socialbakers si vyhrazuje právo odmítnout udělení souhlasu s uveřejněním jakýchkoliv fotografií či video nahrávek pořízených během konání Akce v prostorách Socialbakers, které by mohly ohrozit důvěrnost informací Socialbakers, jeho dobrého jména a reputace. Účastníci a pořadatel Akce odpovídají za přiměřené náklady na právní zastoupení a veškeré statní takto vzniklé náklady vzniklé Socialbakers v důsledku takového porušení účastníkem Akce.

VII. Závěrečná ustanovení

 • Tato pravidla se vztahují na všechny účastníky a organizátory Akce v prostorách Socialbakers. Odesláním přihlášky na Akci Účastníci výslovně souhlasí s dodržování zde uvedených pravidel.