Poučení o zpracování osobních údajů

Toto poučení shrnuje základní údaje o zpracování osobních údajů účastníků akce „Hackathon – Přístupný web“ („Akce“). Pro účely tohoto poučení se účastníky myslí web developeři, lektoři a zástupci neziskových organizaci, kteří se Akce účastní.

Společnost Socialbakers a.s., se sídlem Pod Všemi svatými 427/17, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČO: 29098271, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1627 („Socialbakers“) zpracovává jako správce osobní údaje účastníků Akce z níže uvedených důvodů, v rozsahu a po níže uvedenou dobu:

I. Účel, rozsah a doba Zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování osobních údajů účastníků Akce je nezbytnost plnění smlouvy o účasti na Akci, oprávněné zájmy Socialbakers (zejména evidence smluvních vztahu a přijatých plnění a pro účely vedení účetnictví) a prezentace fotografií a videozáznamů účastníků pořízených v průběhu Akce.

1. účel zpracování údajů:
Nezbytnost plnění smlouvy o účasti na Akci (registrace účastníků, jeho vyhodnocení a vystavení certifikátu o účasti). Tyto osobní údaje jsou zpracovávány po dobu 2 měsíců v následujícím rozsahu: podobizna, jméno a příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo.
2. účel zpracování údajů:
Evidence smluvních vztahů a přijatých plnění dále pro účely vedení účetnictví (vystavení daňového dokladu na úhradu registračního poplatku za účast na Akci a vedení účetnictví). Tyto osobní údaje jsou zpracovávány po dobu 10 let v následujícím rozsahu: jméno a příjmení, datum narození,
3. účel zpracování údajů:
Prezentace průběhu Akce ve formě fotografií nebo video záznamu účastníků na profilech Socialbakers na sociálních sítích Facebook a Instagram. Tyto osobní údaje Socialbakers zpracovává na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů uděleného v den konání akce, a to po neomezenou dobu a v následujícím rozsahu: fotografie a video nahrávky účastníků pořízení v průběhu Akce.

Souhlas se zpracováním osobních údajů může být kdykoliv odvolán, zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu tím však nebude dotčena.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů bere účastník soutěže na vědomí, že má u Socialbakers, jakožto správce osobních údajů následující práva: právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu nepřesných či neúplných osobních údajů, právo na výmaz osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů, právo žádat omezení zpracování, právo získat osobní údaje, které se ho týkají a i) které zpracováváme s jeho souhlasem, nebo ii) které zpracováváme pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou účastník je) právo podat stížnost orgánu dohledu (Úřad pro ochranu osobních údajů, více informací naleznete na webových stránkách úřadu), právo vznést námitku proti zpracování z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace.

Účastník Akce může výkon svých práv žádat prostřednictvím zaslání žádosti na adresu Socialbakers, e-mailem zaslaným na adresu dataprivacy@socialbakers.com.

Pokud obdržíme takovou žádost, budeme informovat žadatele o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Naše společnost není v určitých případech stanovených Nařízením povinen zcela nebo zčásti žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech můžeme (i) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo (ii) odmítnout žádosti vyhovět.

Informace o tom, že jste u Socialbakers uplatnili svá práva a způsob vyřízení Vaší žádosti, si po dobu 3 let uložíme za účelem dokladování této skutečnosti, pro statistické účely, zlepšování našich služeb a ochrany našich práv.